به خاطر خودم میگی؟

من شهرزاد هستم. کارشناس ارشد ادبیات. پسرم حسین 17 تیر 80 به دنیا اومده.اینجا از خاطراتش می نویسم.

شهریور 94
2 پست
دی 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
5 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
7 پست
آذر 92
11 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
11 پست
شهریور 92
9 پست
مرداد 92
11 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
11 پست
اسفند 91
12 پست
بهمن 91
27 پست
دی 91
29 پست
آذر 91
30 پست
آبان 91
29 پست
مهر 91
32 پست
شهریور 91
22 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
4 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
9 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
3 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
6 پست
خرداد 87
7 پست
اسفند 86
10 پست
بهمن 86
7 پست
دی 86
12 پست
آذر 86
19 پست
آبان 86
29 پست
مهر 86
29 پست
شهریور 86
17 پست
تیر 86
15 پست
خرداد 86
16 پست
اسفند 85
5 پست
بهمن 85
12 پست
دی 85
10 پست
آذر 85
10 پست
آبان 85
10 پست
مهر 85
13 پست
شهریور 85
14 پست
مرداد 85
10 پست
تیر 85
15 پست
خرداد 85
14 پست
دی 84
3 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست